piątek, 6 stycznia 2012

Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida


Dziś witamy w naszym blogosalonie Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida.
Oto garść podstawowych informacji przesłanych przez Przewodniczącego, p. Witolda Kalińskiego.Zapraszamy do dołączenia do tego wyjątkowego towarzystwa.


                                                      * * *

Krótkie zapoznanie z  TOWARZYSTWEM LITERACKIM im. Cypriana Norwida
(rejestracja: 18 czerwca 2010,  KRS 0000358701.     Procedury rejestracyjne zakończono w marcu 2011 r.)


Dlaczego Cyprian Norwid? Dzieło Norwida jest nowoczesne w wyrazie artystycznym, uniwersalne w płaszczyźnie myśli, ale też nadal mało przyswojone szerszej grupie odbiorców i słabo znane w Europie.
Jaki charakter członkostwa? Zamierza się względną reprezentatywność środowiskową (miłośnicy słowa, twórcy, pedagodzy, bibliotekarze…) na Sądecczyźnie, a w odniesieniu do wybitnych pisarzy i badaczy poezji (w szczególności dzieła Norwida) – w całej Polsce.


STATUT  Towarzystwa Literackiego im. Cypriana Norwida (fragmenty)
§ 6.
Celami Towarzystwa są:
 1. Stwarzanie warunków dla swobodnego rozwoju literatury, przepływu myśli oraz wymiany doświadczeń, a w ten sposób kształtowanie życia literackiego w Polsce i poza nią.
 2. Pobudzanie wzajemnych kontaktów twórców literatury oraz innych uczestników życia literackiego.
 3. Popularyzowanie dzieła Cypriana Norwida.
 4. Wspieranie innych rodzajów twórczości oraz tradycji lokalnych – w powiązaniu ze sztuką słowa.
 5. Szeroko pojęta działalność kulturalna i edukacyjna w zakresie, obejmującym powyżej wskazane cele
§ 7.
Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a)    inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć instytucjonalnych,
b)    urządzanie odczytów publicznych, zebrań, sesji, wieczorów literackich i innych imprez naukowych i kulturalnych,
c)    wydawanie czasopism oraz innych publikacji,
d)    współpracę z innymi stowarzyszeniami oraz instytucjami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi lub ponadnarodowymi.
§ 12.
1.     Członek zwyczajny Towarzystwa zobowiązany jest do:
a)  działania w miarę swych chęci i możliwości na rzecz realizacji celów Towarzystwa,
b)  przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
c)   regularnego opłacania składek.   [uchwalona: 25 zł rocznie]

Członkowie. Wśród 50 założycieli Towarzystwa oraz osób, które dołączyły już po zebraniu założycielskim, znajdują się m.in.:

 1. Arabski, Janusz                 [prof. filologii ang.; UŚ]
 2. Bieńczyk, Marek                [prozaik i znawca wina]
 3. Cisło, Maciej                     [poeta]
 4. Drożdż, Michał                  [ks.; dr hab. UPJP2; filozof, medioznawca]
 5. Duć-Fajfer, Helena            [filolog, UJ; poetka łemkowska]
 6. Janko, Anna                     [poetka]
 7. Kielar, Marzanna               [poetka]
 8. Korpysz, Tomasz               [norwidolog; UKSW]
 9. Kowalczyk, Andrzej St.     [prof., UW]
 10. Kruszyński, Zbigniew        [prozaik]
 11. Kudyba, Wojciech             [filolog, UKSW; poeta]
 12. Ligęza, Wojciech              [prof., UJ]
 13. Łubieński, Tomasz            [eseista, red. nacz. Nowych Książek]
 14. Piwkowska, Anna             [poetka, pedagog]
 15. Różycki, Tomasz               [poeta]
 16. Skąpski, Rafał                   [prezes PTWK]
 17. Szuber, Janusz                  [poeta]
 18. Tokarczuk, Olga                [pisarka]
 19. Trochanowski, Piotr          [poeta łemkowski]
 20. Zach, Joanna                     [teatrolog; UJ]
 21. Ziemianin, Adam               [poeta]

Adres Towarzystwa:
33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 226 [Miasteczko Galicyjskie]
                              Witold Kaliński, wierchomla127@liberia.pl

Z pełnym statutem Towarzystwa i bieżącymi informacjami z działalności można zapoznać się na stronie: http://www.towarzystwoliterackie.pl/
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz