sobota, 24 marca 2018

Michał Masłowski, Spotkania międzyludzkie

W piątek, 23 marca, o 11.00 w Instytucie Sztuki PAN, w Sali Sobieskich,  odbył wykład prof. Michała Masłowskiego (Faculté des Lettres de Sorbonne Université) zatytułowany „Spotkania międzyludzkie w dramatach Norwida”, zorganizowany przez Zakład Historii i Teorii Teatru. 


"Kluczem podejścia do dramaturgii Norwida będzie spojrzenie z punktu widzenia filozofii dialogu, zwłaszcza Lévinasa i Tischnera wraz z pojęciami „Twarzy” i spotkania „twarzą w twarz”. Może to dziwić u autora ukazującego „rozmijanie się ludzi” i atomizację rozmowy w nowoczesnym społeczeństwie, ale też pozwala to wydobyć problematykę silnie obecną w jego dziele, także jako brak wyrażany słowem, gestem i sytuacją. Ważna będzie problematyka monologu, dialogu i „trylogu” w poetyce „białej tragedii”, akcentującej ideał „człowieka pełnego” i kobiety rozwiniętej duchowo – esencji społeczności. Ideał międzyludzkiego porozumienia kontrastuje z mieszczańskim salonem wieku „kupieckiego i przemysłowego”, tworząc horyzont pragnień."

Zdjęcie i informacja: Eliza Kącka, dziękuję.

sobota, 17 marca 2018

Stygmat po holendersku

W czasopiśmie „Tijdschrift voor Slavische Literatuur” nr 54 (December 2009) znaleźć można przekład "Stygmatu" oraz artykuł na jego temat Arenta van Nieukerkena. Całość tego numeru nie jest jeszcze niestety dostępna w internetowym archiwum (http://www.slavischeliteratuur.nl/archief.html).
 
Za informację i zdjęcia dziękuję dr Elizie Kąckiej