sobota, 28 listopada 2015

Jadwiga Puzynina: Norwid - jaki i dla kogo

(Oto tekst wykładu, jaki prof. Jadwiga Puzynina wygłosiła 14 czerwca 2014 roku podczas Walnego Zgromadzenia PAU. Ponieważ stanowi on rzetelne i zwięzłe wprowadzenie w podstawowe zagadnienia związane z twórczością Norwida, byłbym wdzięczny za jego upowszechnianie, zwłaszcza w środowiskach szkolnych. Tekst i zgodę na publikację otrzymałem od Pani Profesor.)  


NORWID – JAKI I DLA KOGO ?
                                                                          „dzisiejszej Polski obywatelem nie jestem,
                                                                                                   tylko trochę – przeszłej i dużo – przyszłej”.
                                                                                                                                               Cyprian Norwid

Tekst, który Państwu przedstawię, jest wyrazem pragnienia, żeby te słowa motta ziściły się w pewien sposób we współczesnej Polsce. Bardzo jest nam potrzebny „obywatel  Cyprian Norwid”...
Istnieje bardzo wiele charakterystyk Norwida jako poety i jako myśliciela. Ich treść zależy w pewnej mierze od zainteresowań i poglądów autorów, od czasu i okoliczności, w których powstają, choć oczywiście wiele obserwacji powtarza się w większości z nich. Moim zamiarem jest pokazanie w Norwidzie-myślicielu tego, co wydaje mi się w jego myśli i postawie życiowej szczególnie ważne dla naszej współczesności. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu z Państwa duża część tego, o czym będę mówiła, jest znana i może być tylko ożywieniem relacji z tym bardzo niezwykłym człowiekiem.

                                         Żywy człowiek
Norwid to nieprzeciętny poeta, dramaturg, pisarz, również eseista, felietonista, rewelacyjny autor listów, to także interesujący malarz, grafik, rytownik, akwaforcista i rzeźbiarz. Jego bogata spuścizna literacka i plastyczna – poza nielicznymi juweniliami - powstawała w ciągu 30 lat trudnego życia na emigracji, po części spędzanego w skrajnym ubóstwie, cierpieniach fizycznych i psychicznych, na które się uskarżał, ale które przeżywał rzeczywiście tak, jak to jako zasadę formułował: nadając im sens, czyniąc je narzędziem walki o dobro. Nie był człowiekiem doskonałym, miał liczne wady – jego niewątpliwy altruizm wiązał się np. ze sporą dozą egocentryzmu, a także z przesadnie ostrym, emocjonalnym ocenianiem osób i zbiorowości; niejednokrotnie stosowały się i do niego, jak do każdego z nas znane słowa św. Pawła: „Nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę”. (L.Rz. 7, 19) Bywał naiwny w swoich postulatach i ocenach. Zarzuca się mu też brak pełnej konsekwencji w sądach, po części są to rozbieżności związane po prostu z wielostronnością jego opisów i ocen (o czym dalej), po części – z w pełni wytłumaczalnymi zmianami poglądów, systemów wartości na osi czasu – przykładem może być jego zmiana stosunku do pojęcia ludzkości – w końcu lat 40. lekceważonego, później (już w r. 1952) uznanego przez niego za ważne i zobowiązujące.
Jednocześnie jednak był Norwid człowiekiem o wielkiej sile przekonań, opartych na wartościach chrześcijańskich i platońskich zarazem, przekładających się – co ważne – na zdrowe programy życia jednostek i zbiorowości. Programy te, zamykające się w ideach Prawdy, Dobra i Piękna, a zarazem przesłania ewangelicznego, głosił z pasją i talentem w poezji, w prozie literackiej, publicystycznej i listach. Wielka część jego krytyki skierowanej na  to, co się działo z kulturą europejską i ze społeczeństwem polskim w jego czasach, okazuje się zdumiewająco aktualna i dziś, postawy życiowe, do których namawiał swoich dziewiętnastowiecznych „ziomków”, są teraz wysoko oceniane i promowane, zwłaszcza przez tych z nas, którym bliski jest humanizm. Był przy tym teoretykiem, a zarazem praktykiem  s ł o w a, mówił o jego niezwykłej, różnorodnej w swoich przejawach sile, a zarazem siłą tą w praktyce władał i po dziś dzień włada, o wiele lepiej zresztą rozumiany dziś, niż wtedy, kiedy żył.

                 „Buntownik”, indywidualista, człowiek nowoczesny
Za życia jako artysta i myśliciel niedoceniany i lekceważony, nieustannie, bardzo świadomie przekraczał konwencje swojego czasu, otaczającej go kultury (nazywanej przez niego zawsze cywilizacją). Świadczy o tym np. to, co pisał  o właściwym według niego stosunku do tak rozumianej cywilizacji.
Aby być człowiekiem ukształconym, dość zdać się na wiarę cywilizacji, którą się napotkało; ażeby być kształcącym się, potrzeba coś z siebie dodać i nie dość już potulnej bierności. Ale żeby być kształcącym, do źródeł wrócić należy.
[...] cywilizacja każda jest względna i żadna z napotkanych nie jest ostatecznym i tryumfalnym ludzkości owocem.   (PW VI, s. 431-32)[1]

Już w samym posługiwaniu się językiem „nie poddawał się” poeta (jak to określał) „potulnej bierności” i starał się „coś od siebie dodać”, tworząc liczne neologizmy i neosemantyzmy, lekceważąc wskazania ówczesnej kultury języka w zakresie ortografii i interpunkcji; sprzeciwiał się normom językowym, broniąc zapożyczeń, wyśmiewając to, co uważał za puryzm językowy (nazywany przez niego purytanizmem). Również w swojej twórczości literackiej poeta znany jest z przekraczania ówczesnych podziałów genologicznych, z tzw. „form poruszonych” w literaturze, a także z posuniętej dalej, niż to przewidywały ówczesne prądy literackie,  uniwersalizacji i parabolizacji treści dramatów, poematów, wierszy. Norwidolodzy tropiący przejawy nowoczesności Norwida jako poety i myśliciela zwracają uwagę na pewną „depersonalizację podmiotu mówiącego” w jego twórczości  (J. Rzepczyński), związaną z powoływaniem się na bliskie mu myślowo autorytety (co zbliża literaturę do nauki), a także z tworzeniem tzw. „poezji dyskusji nieustającej”, m.in. poprzez wprowadzanie do wierszy lirycznego ty (Michał Głowiński) oraz licznych zdań pytajnych. Do przejawów nowoczesności Norwida zaliczana bywa  również znamienna dla  jego twórczości wielokulturowość, (Michał Kuziak), która jest ważnym przejawem szerokości zainteresowań Norwida, a także waga, jaką przykładał do dobrej międzyludzkiej komunikacji. Rozumiał ważność dialogu, który chętniej nazywał rozmową, ważność także wtedy, kiedy partner był oponentem.  W wielu swoich utworach poetyckich, również w prozie publicystycznej i epistolarnej krytykował – czasem bardzo emocjonalnie – brak rozumienia i odzewu na wypowiedzi ważne, mądre czy to przeciętnych słuchaczy (jak w wierszu [Powiedz im, że duch odbrzmiał myśli wiecznej], czy szlachty (do której miał stosunek szczególnie krytyczny), czy kobiet (jak m.in. w wierszu [Co jej powiedzieć]). Komedia Auto-da fé to utwór mówiący o „śmierci czytelnika”, ale też o utracie podmiotowości „gadającego” o niczym autora. We wstępie do Zwolona  nazwał poeta pozorne dialogi ludzi nie rozumiejących się na wzajem, charakterystyczne dla tego dramatu monologiem różnogłosym. Z drugiej  strony poeta zdawał sobie sprawę z istnienia niełatwych dla człowieka sytuacji widzenia w sobie dwóch różnych podmiotów, ujawniających się czasem w pozornych monologach, stanowiących w rzeczywistości zapisy wewnętrznych dialogów.


                                
Nauczyciel „życia „na serio”
Wśród neologizmów Norwida znajduje się jeden rzadko spotykany: gramatyczny. Chodzi o słowo serio, które prócz normalnych użyć w funkcjach przysłówka i przymiotnika ponad 30 razy pojawia się jako rzeczownik, w znaczeniu ‘poważnych spraw lub poważnego zachowania, w tym poważnego wypowiadania się ludzkiego’. Stanowi ono jedno z słów kluczy służących Norwidowi do zabierania głosu na tematy szczególnie dla niego ważne. W eseju Znicestwienie narodu autor pisze:
 [...] gdyby tragedia była serio, tedy miałaby tylko sam ciąg i rozwój (albowiem serio jest to właśnie sam ciąg i rozwój] [..])
Ani tragedia, ani komedia nie stanowią wcale żywiołów serio – te [tj.żywioły serio]  nie wrażeń, lecz sumienia dotyczą [...]  (Pw VII, s. 90)

Jak widać, postulowane przez poetę  s e r i o  wiąże się z kolejnym nie mniej ważnym dla niego pojęciem  c i ą g u, obejmującym należące do przeszłości momenty zbiorowych lub jednostkowych ludzkich zachowań godnych uznania z punktu widzenia moralności. Człowiek traktujący życie na  serio powinien się poczuwać zdaniem Norwida do stawania się kolejnym ogniwem tak pojętego ciągu historii swego narodu. To każe mu być na różne sposoby aktywnym w służbie człowieka i społeczności, to stanowi  o przewadze  o b o w i ą z k ó w, nad  p r a w a m i  w jego spojrzeniu na życie człowieka.
   
                   Norwidowski człowiek; jego moralność i wiara
S e r i o,  c i ą g  i  o b o w i ą z e k    wprowadzają nas do kręgu moralności, która stanowi dla poety jeden z najważniejszych problemów życia jednostek i zbiorowości. Wszystko zaczyna się od  człowieka,  jego osobowość jest kluczowa dla jego własnego losu, ale też z kolei osobowości poszczególnych jednostek decydują o tym, jak kształtują się losy  narodów i całej ludzkości. Norwid zwraca uwagę na ważność pracy człowieka ukierunkowanej na dojrzewanie własne i dojrzewanie innych, na kształtowanie sumień i charakterów; na to np.,  czy jednostki i zbiorowości będą rozumiały istotność prawdy, przede wszystkim w jej sensie etycznym, czy będą właściwie reagować na jej przeciwieństwa, w postaci zagrażającego człowiekowi i społeczeństwom  fałszu, kłamstwa; czy będą też rozumiały  ważność prawdy w sensie epistemicznym, prawdy po części opartej na wiedzy, po części – w jej sensie transcendentnym –  na wierze, nie w pełni jasnej, przybliżonej, ale umacnianej przesłaniem Ewangelii i siłą intuicji. Na wierze przez Norwida nikomu nie narzucanej, wyraźnie  ekumenicznej, na chrześcijaństwie otwartym, w pewnym sensie demokratycznym, dopuszczającym wewnętrzną krytykę sposobu relizacji zasad ewangelicznych przez członków Kościoła.
 Poruszającym przykładem Norwidowej realizacji chrześcijańskiej miłości bliźniego i dbałości o życie społeczne Polaków było  tworzenie przez poetę projektów różnego typu stowarzyszeń charytatywnych i  instytucji w różny sposób upominających się o „uszanowanie człowieka”, jak to formułował w jednym ze swoich dziesięciu projektów, Smutne jest to, że żadna z tych obywatelskich inicjatyw nie została przez społeczności podjęta i zrealizowana.


                          Wolność i niewola w myśli Norwida
Bardzo istotne w ogólnym Norwidowym myśleniu  o człowieczeństwie jest  dostrzeganie wagi tego, czym jest ludzka wolność – i niewola. Wypowiedzi im poświęcone, podobnie jak te, poświęcone prawdzie, ukazują głębię i wielostronność myśli Norwida skupionej na ważnych dla niego słowach. Charakterystyczne jest poświęcanie uwagi zarówno wartościom pozytywnym (i  ich promowanie), jak i ich przeciwieństwom (wraz ze zdecydowanym ich piętnowaniem) Poeta dostrzega przy tym  wieloznaczności ich wszystkich, ich uzależnienia przyczynowe, sytuacyjne, kulturowe, ich wpływ nie tylko na życie społeczne, ale także na stany psychiczne jednostek. W mojej wypowiedzi dotyczącej wolności i niewoli z konieczności ograniczę się do zwrócenia uwagi tylko na to, co w myśli Norwida o nich najbardziej uderzające, a zarazem powiązane z fundamentami jego filozofii życiowej: w większości Norwidowskich użyć oba te wyrazy odnoszą się do człowieka, nie do narodu, a to, na co poeta szczególnie zwraca uwagę, to związek określanych przez nie pojęć z celami, jakie człowiek sobie  stawia; w poemacie Niewola  czytamy:
 Bo wolność? ... jest to celem przetrawiernie / Doczesnej formy. Oto wyzwolenie!
                                                                                                                              (Pw III, 377),      
 a także:

 Niewola – jest to formy postawienie / Na miejsce celu – Oto uciśnienie! (Pw III, 376)

 Formą, o której tu mowa, jest według Norwida wszystko to, co ogranicza lub krępuje człowieka w jego podporządkowanym dobru moralnemu myśleniu, postawach. Ograniczenia te mogą pochodzić z zewnątrz, stanowić po prostu formę językową traktowaną jako ważniejsza od treści, ale także różne rodzaje przemocy ludzkiej i instytucjonalnej. Mogą one stanowić również zniewolenie wewnętrzne, mieć postać nałogu czy też zbytniego ulegania wartościom hedonistycznym, czasem niedorastania do postulowanego przez Norwida heroizmu życiowego. A  c e l e m – może być któraś z wysokich wartości duchowych, uzdalniająca do przezwyciężania różnego rodzaju tak pojętych form.
Jednakże obok troski o wolność jednostki są też w pismach Norwida  wypowiedzi świadczące o jego postulatach dotyczących wolności narodu i – liczniejsze – ukazujące tragiczne konsekwencje narodowej niewoli. Są też (w poemacie Niewola) ważne słowa mówiące o konieczności równoległego dbania o postęp wolności w człowieku – i w historii [narodu] zarazem. (III, 392)

                   Ważne myśli Norwida o narodzie, państwie i historii
Dla Norwida bardzo charakterystyczny jest w różny sposób przejawiający się socjocentryzm, postawa i dziś tak bardzo pożądana. Znajduje ona wyraz w bardzo pozytywnie nacechowanym pojęciu narodu, stanowiącego w myśli Norwida organiczną całość, obejmującą również przeszłość historyczną, w pojęciu utożsamianym z ojczyzną jako  „moralnym zjednoczeniem.”. Były to w guncie rzeczy także dla współczesności Norwida  bardziej idealizacje i postulaty niż opisy stanu faktycznego, zachowujące jednak i na dziś swoją wagę postulatywną dla obywateli-patriotów. Ważne jako polemiczne wobec współczesnego nacjonalizmu są wypowiedzi Norwida podkreślające istnienie w każdym narodzie elementów nie tylko różniących, ale też łączących go (i to w jego części opisywanej przez poetę jako górna) z innymi narodami.
Norwidowskie negatywne oceny państwa tłumaczą się porozbiorową sytuacją Polski,  której przyszło poecie doświadczać. Jednocześnie jednak zdaje on sobie sprawę z potrzeby nadawania przez państwo narodowi bytu politycznego, z tym, by władze państwowe  były kształtowane zgodnie z wolą narodu, a nie byt narodu zgodnie z wolą tych władz.
Wiele uwagi poświęca Norwid historii. O tym, jaki historia ma przebieg, decyduje, jak powiada,  „człowieczość”, Bóg jest  n a d  historią. Historia powinna wiązać się ze stałym postępem w sferze moralności, poetę martwią czasy zastoju, czasy „bezhistoryczne”. Jakość  z a p i s u  historii uzależnia Norwid od wiedzy i sumienia historyka. Domaga się przy tym (m.in. w wierszu Historyk ) ukazywania przeżyć poszczególnych ludzi, zainteresowania „historią ukrytą”, zindywidualizowaną. Odpowiada temu (bardziej niż współczesna amerykańska psychohistoria) nasze dzisiejsze zainteresowanie pamiętnikarstwem i biografizmem, zwłaszcza w stosunku do bliskich czasowo obszarów historii.

               Norwidowski  r o z u m  w służbie wartości
Jest rzeczą ogólnie znaną, że Norwid był konserwatystą i patriotą. Natomiast może nie dość znaną, że domagał się konserwatyzmu oświeconego i patriotyzmu dobrze zorganizowanego – te dopiero stanowiłyby dla niego pozytywne całości. W centrum jego uwagi była, obok istotnych idei, praktyka życiowa, a tym samym aktywne realizowanie wyznawanych wartości. Chciał, by ono było podporządkowane wierze, ale wierze  r o z u m n e j. Jak w całym swoim myśleniu o świecie i jego problemach, tak też w podejściu do rozumu nie był z kolei naiwny i jednostronny. Nie operował modnym dziś terminem rozum instrumentalny, ale podobnie jak nasi współcześni humaniści dostrzegał tę jego instrumentalność, możliwość służenia zarówno dobru, jak i złu – a także jego ograniczoność. Oświecony i zorganizowany patriotyzm wiązał z pracą, ale pracą twórczą, „z potem czoła”, z czynami poprzedzonymi intensywnym wysiłkiem myślowym. To ta właściwie zaplanowana praca ma jego zdaniem służyć postępowi w życiu społecznym, nie jakiekolwiek rewolucje.  Pracy nadawał  wysoką rangę, także religijną, „odkupicielską”; jednocześnie jednak, zgodnie ze swoim wielostronnym postrzeganiem rzeczywistości,  widział ją też w otaczającym go świecie jako „Syberię pieniędzy i pracy / Gdzie wolnym – grób!”                                        Holizm Norwida
Zarówno  ujęcia historycznego ciągu, jak też wieloznaczności prawdy, wolności i niewoli to przykłady budowania przez Norwida pewnych  c a ł o ś c i  myślowych, do czego w swoich wypowiedziach namawia on też czytelników.
Holizm we współczesnych encyklopediach polskich traktowany jest jako ważne dla metodologii różnych dziedzin nauki pojęcie wprowadzone dopiero przez Jana Christiana Smutsa, którego książka p.t. Holism and Evolution, niezwykle wysoko oceniona przez Einsteina, ukazała się w 1926 r. Tymczasem w r. 2001 wydana została praca Leona Miodońskiego Całość jako paradygmat rozumienia świata w myśli niemieckiej przełomu romantycznego, wskazująca na grecko-rzymskie przejawy myśli holistycznej, a przede wszystkim na żywe zainteresowanie problematyką całości w sensie ontycznym i myślowym takich uczonych niemieckich z końca XVIII i początku XIX wieku, jak Fichte, Schelling, Krause, Hegel. Andrzej Walicki wskazuje na wpływy filozofii Schellinga w dziełach Trentowskiego i Cieszkowskiego; wydaje się, że też od niego właśnie (pośrednio lub bezpośrednio) Norwid mógł przejąć myśl holistyczną. Schelling traktował universum jako organizm łączący w sobie to, co idealne, z tym, co realne, jako współzależność materii i ducha. Zarówno ta współzależność, jak też organiczność – współwystępowanie i uzupełnianie się elementów składających się na całość – były charakterystyczne dla kształtującej się stopniowo myśli Norwida o całości i licznych wskazywanych przez niego poszczególnych całościach, o których powinien człowiek stale pamiętać, całościach dnia, życia, dzieł sztuki, prawdy, narodu, a także licznych stowarzyszeń, o których była wcześniej mowa. Norwid wskazywał z jednej strony na ważność wysokich duchowych wartośći jako składników tego, co według niego  c a ł e  w sensie pozytywnym, z drugiej strony na zrozumiałość obecności w tego rodzaju całościach elementów o negatywnym nacechowaniu, owego znanego m.in z Fortepianu Szopena Norwidowego  b r a k u.

                                      Zakończenie
Czas kończyć to moje nieudolne słowo poświęcone Norwidowi. Starałam się przede wszystkim pokazać, że był to myśliciel budujący liczne, niezwykle ważne  c a ł o ś c i : potrafił łączyć siłę wiary z siłą rozumu, siłę słowa z siłą niesienia krzyża – za Chrystusem. Łączył życie zwykłego, grzesznego człowieka z życiem na autentycznej służbie najwyższym wartościom, łączył też, czego już w swojej narracji nie zmieściłam, siłę intelektu z siłą uczucia, miłość bliźniego z misją zdecydowanej, odważnej  w a l k i  w dobrych sprawach, piękno z harmonią i dobrem,  ironię, humor, gry słowne z potocznością i bezpośredniością wypowiedzi. Dzięki umiejętności wyrażania ważnych treści w puentach i aforyzmach stał się najczęściej cytowanym polskim poetą. Co ważniejsze, stał się też oparciem dla tysięcy swoich wnuków i prawnuków, oparciem i natchnieniem dla wielu twórców i ludzi czynu.
Ojciec święty Jan Paweł II, który go wielokrotnie cytował i nazwał „czwartym wieszczem”, powiedział m.in.:
 Chciałem rzetelnie spłacić mój osobisty dług wdzięczności dla poety, z którego dziełem łączy mnie bliska, duchowa zażyłość datująca się od lat gimnazjalnych. [...] Cyprian Norwid pozostawił dzieło, z którego emanuje światło pozwalające wejść głębiej w prawdę naszego bycia człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem i Polakiem.

 Silnie związany z Norwidem Herbert pisał o nim, nawiązując do Bema pamięci żałobnego-rapsodu m.in. tak:
 Słowa Norwida
  z ognia
 żelaza
 dział artyleryjskich
 pancerz i miecz
 wawrzyn – jedyny wart trudu – pośmiertny.

Wagę międzynarodową mają słowa wybitnego poety-noblisty, Josifa Brodzkiego:

 I consider Norwid as the best poet of the 19th century – of all I know in any language. Better than Baudelaire, better than Wordsworth, better than Goethe. For me, at any rate.

 O międzynarodowym uznaniu świadczy też duża liczba przekładów dzieł Norwida  na języki obce.

Tę część mojego wystąpienia, którą w jego tytule zasygnalizowałam słowami „Norwid ...dla kogo” muszę, ze względu na limit czasowy potraktować tylko jako zapowiedź na przyszłość. Będzie tam mowa o tym, co wydaje mi się, że może być w myśli Norwida szczególnie inspirujące dla naukowców, artystów, dla młodego pokolenia, a także dla osób szczególnie zainteresowanych szeroko dyskutowaną obecnie problematyką kobiecą i europejską. Jednocześnie mam nadzieję, że Norwid taki, jakim starałam się go pokazać, może też, w jakiejś mierze, być (a może i od dawna jest) Norwidem  d l a wielu z Państwa.

Na koniec chciałabym wyrazić swoją radość i wdzięczność wszystkim „przyjaciołom w Norwidzie” ze szkół imienia Norwida, licznych rozsianych po kraju centrów i stowarzyszeń promujących myśl i twórczość Norwida, a także coraz liczniejszy ludziom nauki poświęcającym mu swoje prace, w tym przede wszystkim Profesorowi Sawickiemu i całemu ośrodkowi lubelskiemu przez niego stworzonemu. Wszystkich tych przyjaciół chciałabym – nie tylko od siebie – zachęcić do stworzenia naukowo-popularyzatorskiego ogólnopolskiego stowarzyszenia imienia Norwida, a także – tu zwracam się też z prośbą do władz i członków PAU – prosić o  zorganizowanie  zdecydowanego w tonie apelu o przywrócenie Norwidowi miejsca w obowiązującym kanonie literatury dla szkół licealnych. Jednocześnie – też nie tylko od siebie – zwracam się z prośbą do norwidologów o popularyzatorskie prace poświęcone Norwidowi, które pozwoliłyby m.in. na pogłębienie, a zarazem uatrakcyjnienie dyskursów szkolnych,  tak, by nie były one określane w ślad za Szymborską jako skazywanie na „ciężkie Norwidy”...
Bardzo serdeczne podziękowania za wielostronną pomoc w przygotowaniu mojego wystąpienia kieruję do dra Tomasza Korpysza oraz obecnego tu mgra Marcina Będkowskiego.


                                                  *
Proponuję zakończyć to nasze Norwidowskie spotkanie  szczególnie cenionym przez wielu z nas fragmentem poezji Norwida: kilkoma strofami z  Prologu do Tyrteja. Recytować go będzie Pani Katarzyna Lange, aktorka, a zarazem starszy wykładowca Krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, której serdecznie dziękuję  za udział w tym naszym spotkaniu z Norwidem.

Tyrtej. Prolog (W pamiętniku)
              4
Być tam i owdzie - w on czas, dziś i potem,
Jako się wyżej albo niżej rzekło;
A nie równiejszym wracać koło-wrotem,
A nie odpomnić, że zwiedziłem Piekło!...
              5
Lecz pytasz: „Owdzie, co ? tak wielce trudzi,
I które z bliskich spotkałem postaci ? -"
- Tam! braci nie ma, ni bliźnich, ni ludzi,
Tam - tylko studia nad sercami braci!...
              6
Tam uczuć nie ma, tylko ich sprężyny,
Zdające z siebie wzajemny rachunek,
Do nieużytej podobne machiny,
Puszczonej w obieg przez pęd lub trafunek
              7
Tam celów nie ma, lecz same rutyny
Pozardzewiałe - i nie ma tam wieków –
Dni - nocy - epok - tam tylko godziny
Biją, jak tępych utwierdzanie ćwieków.
              [...]
              11
A ten systemat sprężyn, bez ich celu,
Jakby tragedia bez słów i aktorów,
Jak wielu nudów i rozpaczy wielu
Muzyka, gwałtem szukająca chórów:
              [...]
              13
Wtedy to próba jest, wtedy jest waga,
Ile? nad sobą wziąłeś panowania;
Wartość się twoja ci odsłania naga –
I oto widzisz, ktoś-ty?... bez pytania.
              14
I ileś zwał się tym lub owym w Czasie?...
Lub byłeś zwany imieniem twych dziadów,
Widzisz - i ile ? nabrałeś sam na się
Z tradycji ? tonu ? stylu ? lub - przykładów ?
              15
Coraz to z ciebie, jako z drzazgi smolnej,
Wokoło lecą szmaty zapalone;
Gorejąc, nie wiesz, czy? stawasz się wolny,
Czy to, co twoje, ma być zatracone?
              16
Czy popiół tylko zostanie i zamęt,
Co idzie w przepaść z burzą ? - czy zostanie
Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament,
Wiekuistego zwycięstwa zaranie!...[2]


[1] Cytaty z pism Norwida oraz odwołania do nich za wydaniem: Cyprian Norwid, Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz W. Gomulicki, t. I-XI, Warszawa 1971-1976. Cyfry rzymskie oznaczają numery tomów, cyfry arabskie – numery stron
[2] Świetną interpretację tego utworu zawiera artykuł Grażyny Halkiewicz-Sojak p.t. Liryczne ramy dramatycznegodyptyku [w:] G. Halkiewicz-Sojak, Nawiązane ogniwo. Studia o poezji Cypriana Norwida. Toruń 2010, s. 72-75.

Mirosław Welz, Sen Norwida

Mirosław Welz

SEN NORWIDA

Noc ciemna Norwid późna już godzina
W pustym pokoju zimne kąty straszą
Myśli ulotna jak ciebie zatrzymać
Siądź - nie ulatuj

Śni mu się łąka mgłą paruje trawa
Prowadzi wstążka światła pośród rosy
W jasnej sukience piękna nieznajoma
Rozpuszcza włosy

Nic go nie boli niczego mu nie brak
Nikt się nie śmieje za jego plecami
Wyciąga dłonie żeby kwiaty zerwać
Dla onej pani

Knot się dopala drgnęła śpiąca głowa
Wciąż na wpół  we śnie szuka sennej zjawy
Zniknęła – wróci – na przepadłe poszła
Nie – śni się dalej

(dziękuję za nadesłanie)

Jadwiga Dąbrowska (1931-2015)

Pan Dariusz Pacak nadesłał tekst o założycielce paryskiego Stowarzyszenia Przyjaciół C. K. Norwida i "TECZKI", dr Jadwidze Dąbrowskiej, zmarłej w marcu b.r. Dobru pamięci polecam.Dariusz Pacak
     ,,Może niedługo wrócę skąd przyszłam…”
Dr JADWIGA HORTENSJA MARIA DĄBROWSKA
- in memoriam
Polskie literackie środowisko emigracyjne straciło ostatnio następnego ze swych nieocenionych członków. Dr Jadwiga Hortensja Maria Dąbrowska,  założycielka Pisma Kulturalno-Społecznego ,,TECZKA”, dziennikarz niezależny, poetka, opozycjonistka, znana działaczka polonijna, zmarła w Paryżu.
We Francji przebywała od 1981 r. Na powzięcie przez nią decyzji życia poza ojczyzną bezpośrednio wpłynął dekret o wprowadzeniu przez rząd W. Jaruzelskiego stanu wojennego w Polsce.
Jej postawa życiowa była nacechowana wachlarzem wartości zapomnianych współcześnie, a przynajmniej już niepopularnych w ogóle. Niosła w sobie jakby elementy etosu przeszłości: patriotyzm, wiarę, świadomość korzeni narodowych, wierność miejscu i historii swego pochodzenia, pragnienie wolności, najwyższy szacunek dla przodków, umiłowanie bliźniego.

Jadwiga Dąbrowska urodziła się 14 czerwca 1931r. w Poznaniu, jako córka hrabiny Zofii Żółtowskiej z Niechanowa i Stefana Tytusa Dąbrowskiego, herbu Radwan, wybitnego lekarza, fizjologa, biochemika, profesora i rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, członka Parlamentu II R.P. (1922-1935), vice Ministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Rządzie powołanym przez Ignacego Paderewskiego. Jadwiga była wnuczką Księżnej Marii Jadwigi Żółtowskiej, wywodzącej się z rodziny arystokratycznej Sapiehów, siostry Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy. Była spowinowacona z największymi rodami magnackimi Radziwiłłów i Czartoryskich.
 
prof. Stefan Dąbrowski
Wybuch II wojny światowej zaskoczył rodzinę Dąbrowskich w miejscowości Puszczykowo, położonej ok.12 km na południe od Poznania gdzie od 1934r., przy ul. Cichej, mieścił się ich dom rodzinny. Z obawy przed zbliżającym się frontem Dąbrowscy wyjechali do rodziny w Niechanowie. W połowie grudnia 1939r. opuścili Wielkopolskę. Rozpoczęła się ich wojenna tułaczka w okupowanej Polsce…
Nic dziwnego więc, iż młoda Jadwiga wzrastała w atmosferze patriotyzmu, jak i walki o wolność i niepodległość.

Jadwiga Dąbrowska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w latach 1951-1955 studiowała Filologię Romańską. W 1970r. uzyskała tytuł Doktora Romanistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu.  Pracowała jako adiunkt u prof. Ludwika Zabrockiego w UAM (1965-73), a  następnie  w Instytutach Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego (1973-77) w Katowicach, oraz w latach 1977-81 w Krakowie, w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP).  
W latach 1980-1981 w Krakowie staje się członkiem  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność".


Jesienią 1981r. Dr Dąbrowska podejmuje studia podyplomowe na Sorbonie (Uniwersytet Paryski). W Paryżu zatrzymuje ją jednak i uniemożliwia powrót do ojczyzny ogłoszenie stanu wojennego w Polsce, dnia13 grudnia 1981r

W pamiętną niedzielę, podanie do opinii publicznej tej wstrząsającej informacji przez Wojciecha Jaruzelskiego zszokowało polską emigrację, jak i ludność w kraju. Nagle obywatele Polscy przebywający poza jej granicami zostali pozbawieni możliwości kontaktu ze swymi rodzinami w Polsce. Zaś Polakom w ojczyźnie, podległym i kontrolowanym przez Rząd W. Jaruzelskiego i Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (PZPR) uzależnionych od wpływu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), uniemożliwiono kontakt z całym światem zamykając granice Polski, zamykając bądź militaryzując niemal wszystkie sektory działalności. W okresie kilku następnych  miesięcy nie istniały połączenia telefoniczne z Polską, nie funkcjonowała również poczta, tak jak większość struktur państwowych . Nikt nie wiedział co czynić, do czego prowadzi ten stan…


Jadwiga Dąbrowska bierze udział w protestach, tak jak wielu innych Polaków we Francji, podobnie jak i wspomagający ich francuscy przyjaciele. W zaistniałej sytuacji działa w redakcji ,,Tygodnika Paryskiego”, wydawanego przez polską emigrację polityczną. Pomaga we wszystkim co jest akurat niezbędne dla uzyskania swobód demokratycznych w kraju… Wiele ludzkich istnień, ich rodzin, karier, marzeń dotyczących przyszłości, planów gospodarczych, naukowych, artystycznych zostało zniszczonych. I znów, raz jeszcze konający wówczas Czerwony Niedźwiedź ze wschodu zrodził czarną rozpacz wśród ludzi…

W 1982r. dr Dąbrowska kończy studia podyplomowe i otrzymuje Diplôme D.E.A. na paryskiej Sorbonie. W powstałym kilka lat później wierszu ,,Ojczyzna” autorka dzieli się z czytelnikiem swą nostalgią, tęsknotą, uczuciem miłości do utraconej ojczyzny, a być może nawet w zawartej w końcowej frazie metaforze, i swą obawą dotyczącą tragicznych losów Polski gnębionej przez komunistów*:

‘’Rzuceni na miejsce obce,
Przypominamy wiosną
Linie przyjaznych ulic,        
Sylwetki drzew przydrożnych.
Śnimy o bliskich sercu           
Sosnowych lasach na horyzoncie ,
I złotych zachodach    
Tonących w jeziorze   
Czerwienią słońca;”[…]

*Fragment ze zbioru p.t. ,,Zaułek pełen ptaków”, Paryż 1986.


W latach 1992–94 była członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika „Pol-Echo” w Brukseli. W 1992r. założyła w Paryżu ,,Association Les Amis de Saint Casimir”, stowarzyszenie znane później jako ,,Editions Casimir Le Grand” (pod patronatem Króla Kazimierza III Wielkiego, który doprowadził do rozwoju państwa polskiego, a w tym m.in. kultury, oświaty i sztuki). Funkcję Sekretarza Generalnego stowarzyszenia zaczęła sprawować od 1995r. Następnie w 2003 roku założyła ,,Association Les Amis de C.K. Norwid" "(ku czci imienia poety, dramaturga, malarza, wieszcza narodowego, który większość swojego życia spędził za granicą, zwłaszcza w Paryżu, gdzie zmarł).

Najbardziej znaczącym przykładem jej aktywności na polu dziennikarskim jest kreacja Miesięcznika ,,TECZKA – Magazynu Kulturalno-Społecznego”. Powołała go do życia i zajmowała stanowisko Redaktora Naczelnego pisma (1995-2013). Wydawnictwo to, w porównaniu z innymi z tego samego obszaru tematycznego, było całkowicie autorskim pomysłem, przez to bardzo odróżniającym go od pozostałych. Miesięcznik ,,TECZKA” był jednym z szeroko rozpoznawalnych i ważnych woluminów literackich w świecie uchodźctwa polskiego, na przełomie XX i XXIw.Od 1995r. zasilała skład Zarządu Association Polonaise des Auteurs, Journalistes et Traducteurs en Europe (Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie -APAJTE), w Paryżu. Wchodziła również w poczet członków najważniejszego towarzystwa literackiego ustanowionego po II wojnie światowej przez polskich twórców emigracyjnych w tzw. wolnym świecie a mianowicie Związku Polskich Pisarzy na Obczyźnie, w Londynie (powstałego jako reakcja na negatywną odpowiedź Zarządu Głównego P.E.N.-club’u w Sztokholmie w sprawie możliwości ustanowienia polskiej sekcji club’u w Wielkiej Brytanii).

Jako poetka debiutowała wydanym w Paryżu w 1986r. tomikiem p.t. „Zaułek pełen ptaków”. Ponadto  opublikowała następujące zbiory poezji (w tym dwujęzyczne, polsko-francuskie): „Pogranicze/ Confins” (Paris, 1986), „Dwie drogi/Deux chemins” (Paris, 1987), ,,Wiersze nieobecne/Poémes de l’Absence" (Paris, 1988), „Liczenie gwiazd/ Le Compte-Etoiles” (Paris, 1991)  oraz „Zbiory” (wydany przez Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, 2009).

Zamieszczała artykuły, wywiady i reportaże w prasie polskiej i polonijnej, w periodykach takich jak m.in.: ,,Głos Katolicki" (Paryż), ,,Nasza Rodzina" (Paryż), ,, Akant” (Bydgoszcz), ,,Kamerton" (Rzeszów), ,,Pol-Echo” (Bruksela).


Była wieloletnią uczestniczką Światowego Forum Mediów Polonijnych, żarliwie brała udział we wszelkich panelowych dyskusjach m.in. w Senacie RP, z przedstawicielami polskich redakcji i instytucji kulturalnych we Francji i w Polsce, samorządów i organizacji społecznych. Ostrzegała np. polskie środowisko dyplomatyczne, wyrywając je z letargu, o aktach ignorancji i niewiedzy francuskich instytucji dotyczących udziału Polskich Sił Zbrojnych podczas Inwazji w Normandii, 6 czerwca 1944r.
W wierszu ,,Żal”, autorka napisała:

,,…By pamięć słowa znamienite
Wyryła w spiżu – hołd braterstwa.”*

*Fragment z tomiku poetyckiego p.t. ,,Zbiory”, Łódź 2009.           
Jako wielka polska patriotka była jednym z nielicznych ambasadorów prawdziwej polskiej drogi do wolności. Posiadała piękną duszę, którą jawiła się nie tylko na stronicach swej poezji, ale przede wszystkim okazywała ją w jakości swego życia.       
                                                                                     
W 2011r. obchodziła jubileusz pracy twórczej, a w 2013 - jubileusz wydania 150 numeru ,,TECZKI”.

Dr Jadwiga Hortensja Maria Dąbrowska zmarła w wieku 83 lat, w Hôpital Charles – Foix, 13 marca 2015r. w Paryżu. Uroczystości żałobne i Msza św. w Jej intencji odbyły się 23 marca w polskiej Parafii Rzymsko- Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (263 bis, rue Saint - Honore 75001 Paris).
Następnie ciało śp. Jadwigi przewieziono do Polski i złożono na cmentarzu w Puszczykowie. Tam, 26 marca, w Parafii Matki Bożej Wniebowziętej odbyła się kolejna msza żałobna za duszę zmarłej.
Jadwiaga przodka duszę śp. Jadwirmandiirawie udzia rodzin Zwłoki spoczywają w grobowcu rodzinnym Dąbrowskich, pośród przodków, m.in. obok ciała Stefana Dąbrowskiego.


               Jadwiga Dąbrowska

Powroty /fragment /                                                   
,,Więc może niedługo wrócę skąd przyszłam      
By wszystko odnaleźć,                                            
I na zawsze pozostać
W ziemi, z której wzrosłam…” 
 /2007/                       
Dr Jadwiga Dąbrowska pozostanie w pamięci jako osoba szczerze oddana polskiej racji stanu. Była człowiekiem skromnym, zawsze gotowym służyć pomocą każdemu znajdującemu się w potrzebie, zachowując przy tym subtelny dystans wobec dokonanego czynu, jak i naznaczenia jej losu… Non omnis moriar.Dariusz Pacak                                                                              Wiedeń, Maj 2015

- Dąbrowska J., Zaułek pełen ptaków [Wiersze], Paryż: Wyd. Polski Ośrodek Wydawniczy, 1986.

- Ead., Zbiory [Wiersze],, Łódź: Wyd. Muzeum Książki Artystycznej, 2009.

- Dobosz B., Wspomnienie o śp. Jadwidze Dąbrowskiej, [In:] Głos Katolicki 13:16, Paryż 2015.

- Kaczorowska T., ,,Norwid w spódnicy” na skraju…, [In:] Dwunastu na Trzynastego.
  Emigranci stanu wojennego, Ciechanów: Wyd. Związek Literatów na Mazowszu, 2011.

- Kalinowska-Bouvy A., Z teczką pod pachą, [In:] Biuletyn A.P.A.J.T.E. VII:4, Paryż 1999.

- Ead., Teczka, [In:] Biuletyn A.P.A.J.T.E. IV-VI:8, Paryż 2001.

- Malinowski J., Działalność polityczno-społeczna prof. Stefana Dąbrowskiego(1877-1947), Poznań: Wyd. Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM, 2012.

- Słomiak M., Zbiory logosu, [In:] AKANT Miesięcznik Literacki 11:37, Bydgoszcz 2011.

- Dąbrowska J., (23.03.2013). Przemówienie, [In:] Teczka-Paris (,,Teczka”) [Online] Pozyskano z

- Ead., (09.06.2014). Rozmowy, [In:] Teczka-Paris (,,Teczka”) [Online] Pozyskano z

- JH, BZS., (19.03.2015). Odeszła Jadwiga Dąbrowska, [In:] Nowy Dziennik. Polish Daily News [Online] Pozyskano z

- Komarewicz, J., (17.03. 2015). Zmarła Jadwiga Dąbrowska, dziennikarka i  opozycjonistka, [In:] Wiadomości 24.pl [Online] Pozyskano z http://www.wiadomosci24.pl/artykul/paryz_zmarla_jadwiga_dabrowska_dziennikarka_i_opozycjonistka_326611.html

- Id., (22. 03 2015). Puszczykowo.Pogrzeb Jadwigi Dąbrowskiej, poetki i dziennikarki, [In:] Wiadomości 24.pl [Online] Pozyskano z http://www.wiadomosci24.pl/artykul/puszczykowo_pogrzeb_jadwigi_dabrowskiej_poetki_i_dziennikarki_326875.html

- Pingard-Bykowska M., (15.05.2013) J.D., [In:] Materiały dla prasy A.P.A.J.T.E. Warszawskie Targi Książki 2013. 15-19 Maj, Paris: Wyd. Association Polonaise des Auteurs, Journalistes et Traducteurs en Europe, 2013. [Online] Pozyskano z

- Red., (15.03.1015). Pożegnanie śp. Jadwigi Dąbrowskiej, [In:] Teczka-Paris (,,Teczka”) [Online] Pozyskano z
  
- Red., (20.02.2015). Pożegnanie Pani Jadwigi Dąbrowskiej, [In:] Teczka-Paris (,,Teczka”) [Online] Pozyskano z

- Red., J.D., [In:] Zawiązek Pisarzy Polskich na Obczyźnie [Online] Pozyskano z