piątek, 5 sierpnia 2016

Norwid w "Lamusie"


W numerze 1/1 lwowskiego kwartalnika "Lamus" z 1908/1909 roku znalazło się miejsce dla kilku norwidianów. To dość rzadki druk.
Stąd reprodukcje nadesłane przez właścicielkę egzemplarza, panią Elizę Kącką. Dziękujemy!

LAMUS, kwartalnik (od 1911 rocznik) lit.-artyst. wyd. 1908-13 we Lwowie pod red. Michała Pawlikowskiego, przy współudziale M. Wolskiej. Każdy zeszyt pisma dzielił się na 2 części: ,,Dzisiaj" i "Wczoraj". W pierwszej popularyzowano gł. poezję i prozę pamasistowską i modernist. (J.Kasprowicz, L. Staff, L. M. Staff, S. Wyspiański, M. Wolska, L. Rydel, E. Łuskina), oraz pisarzy obcych (J. M. de Heredia, J. Laforgue, A. Villiers de l'lsle-Adam, E. Verhaeren), tu też ukazał się przekład Iliady gwarą góralską pióra red. pisma, M. Pawlikowskiego. W części drugiej, archiwalno-edytorskiej, publikowano m. in. pierwodruki odkrytych rkpsów A. Mickiewicza i J. Słowackiego, listów C. Norwida, pamiętników i utworów K. Gaszyńskiego, M. Romanowskiego, K. Ujejskiego, T. Zaborowskiego, J. B. Zaleskiego, a także artykuły kryt., wśród których zwraca uwagę szkic J. G. Pawlikowskiego Słowacki w okresie istycyzmu. Przynależność redaktora do rodziny zasłużonej dla gromadzenia dokumentów i pamiątek zbiorów w Medyce ułatwiała to zadaniePismo było adresowane gł. do licznej grupy polonistów galie., w in. zaborach nie rozchodziło się, co z góry ograniczało liczbę prenumeratorów. W rezultacie dział archiwalny nie mógł długo konkurować z wydawnictwami fachowymi, jak „Pamiętnik Lit.", czy Rozprawy AU, a dział współcz. był zbyt mało żywotny (brak sprawozdań, aktualnych przeglądów i polemik), aby trwale przyciągnąć czytelników. Jako pismo elitarne, wyd. z dużą dbałością o szatę graficzną, „L." był kosztowny - przestał się ukazywać w wyniku trudności finansowych.
,,L." Rocznik artystyczny, literacki i naukowy. Spisrzeczy dotychczas wydanych tomów, Kr. 1912; S. SIEROTWIŃSKI „L." Środowisko literackie, dzieje i zawartość czasopisma, Zesz. Nauk. UJ. PraceHist.lit. 5 (1963); J. OLSZAK ,,L." wczoraj i dziś, w: Z dziejów kultury i literatury ziemi przemyskiej(zbiór.) t. 2, Przemyśl 1973.
Jerzy Kądziela

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz